Oppussing, ombygging og utbygging

Huskeliste for utbyggingsinteresserte og godkjente standardløsninger for utbyggingssaker i Akebakkeskogen borettslag.

Ta kontakt med styrets kontaktperson for Utbyggingssaker.

 1. Viktig! Gjør deg aller først kjent med borettslagets kontrakt for utbygging, og de forpliktelser som ligger der. Link til kontrakten finner du helt nederst på denne siden.
 2. Få tak i eksisterende tegninger for bygningen. Disse får du skaffet tilveie gjennom å ta kontakt med Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo ved personlig oppmøte.
 3. Hvis mulig benytt helst standard løsninger som ligger her.
 4. NB! Skjemaer & retningslinjer er endret august 2017: La dine nærmeste berørte naboer i borettslaget se eventuelle nye arkitekttegninger og utbyggingsforslag. Den som planlegger utbygging (tiltakshaver) skal ikke overlevere skjemaet ved personlig fremmøte, men i stedet overlevere via postkassen. Eventuelle merknader fra naboer må være meldt til styret eller tiltakshaver innen 14 dager fra varselets dato. Tiltakshaver får anledning til å ta stilling til eventuelle merknader eller innsigelser etter at fristen har gått ut, og sammen med søknad redegjøre for eventuelle endringer. Tiltakshaver må fylle ut eget skjema over naboer som er varslet, og levere dette til styret.
 5. Skjemaer for nabovarsel hentes ved å klikke på linjene under:
 6. Hvem skal ha nabovarsel? Vi har ikke et regelverk som identifiserer eksakt hvilke boenheter som skal motta nabovarsel ved utbygging eller andre bygningsmessige endringer. Til det varierer tiltakene det søkes om for mye, og videre er det variasjon i bygningenes plassering og synlighet i forhold til hverandre. Vi vil tilstrebe en praksis tilsvarende det som Plan- og bygningsetaten har satt (se sitat under), men forbeholder oss retten til å avvike. Er du som skal søke i tvil om hvilke boenheter som skal varsles, så ta kontakt med styret for en eksakt liste. Og husk, det er bedre å spørre en for mye enn en for lite! Styret kan også be om at ytterligere boenheter varsles etter at søknad er mottatt.
  Her er Plan- og bygningsetatens beskrivelse (fra nettsiden deres i oktober 2017): «Før du sender inn en søknad om å bygge noe på en eiendom, må du varsle naboer og gjenboere. En naboeiendom har felles grense med den eiendommen du skal bygge på, mens gjenboereiendommer ligger på den andre siden av et åpent areal, for eksempel en vei, innkjørsel eller et friområde.«
  Vi gjør oppmerksom på at gjenboer-begrepet her i borettslaget vil kunne ha en noe annen tolkning.
 7. Berører utbyggingen ytre naboer dvs. utenfor borettslaget må disse varsles med eget skjema som kan skaffes hos Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.
 8. Papirene som foruten arkitekttegninger må inneholde besvarelse av nabovarsel, samt en kort beskrivelse av den endelige utbyggingen. Disse papirene sendes så til styret v/styreleder i borettslaget for nærmere styrebehandling. Utbygging som er standard godkjent av borettslaget, må likevel søkes Plan og bygg.
 9. Ved bruk av standard løsninger kan styret, der det ikke foreligger naboprotester, behandle søknaden uavhengig av generalforsamlingen.
 10. Representerer utbyggingen en godt synlig arealutvidelse må byggesaken etter klarsignal fra styret gå videre til borettslagets neste generalforsamling hvor det kreves minst 2/3 flertall før den til slutt ender opp hos Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten for en ev. endelig godkjenning.
 11. Beboerne er selv ansvarlig for at det innhentes nødvendige byggetillatelser fra offentlige etater, og standardkontrakten som en finner i beboermappa skal være underskrevet av både utbygger og borettslaget før byggearbeidene kan igangsettes.

Standardløsninger når det gjelder utbygging i Akebakkeskogen borettslag ble vedtatt med stort flertall på en ekstraordinær generalforsamling i 1999.De bygger på følgende retningslinjer:

 • Standarder som sikrer at borettslaget ivaretar et helhetspreg
 • Forenklet saksbehandling når alt er greit
 • Sikrer forsvarlig saksbehandling av utbyggingssaker
 • Sikrer ensartete detaljløsninger
 • Sikrer god kvalitet på håndverksmessig utførelse

Standardløsninger:

 1. 40 cm utvidelse av balkong med balkongrekkverk
 2. Utbygging av balkong i 4-roms leilighet under 2-roms
 3. Plasttak over balkong fjernes
 4. Innsetting av vindu i bod for 2 roms leilighet
 5. Utbygging av inngangsside i 1. og 2.etasje:
 6. Utbygging av 1. og 2.side og Utbygging av 1.etasje
 7. Ombygging av 2-roms leilighet i 2.etasje: Utgangsdør flyttes i flukt med bodvegg ned i trapp
 8. Ombygging av 2-roms med rett trappeløp
 9. 5 alternative løsninger for utvidelse på stue / kjøkkenside i u.etg. for 4-roms leiligheter
 10. Vindustyper som kan benyttes og kombineres og Skjema for vinduer og vindusløsninger
 11. Innsetting av vindu / lysgrav i 4-roms uten 2-roms over og 5-roms

Alle som bygger ut må inngå en kontrakt med borettslaget (gjeldene fra 8. juni 2017)hvor forpliktelsene tydeliggjøres.Utbygging vil medføre økt husleie.