Valgkomitéen

NAVNFELT (HUSNR)VALGT
Olaug FenneRødt2022
Agathe Backer-GrøndahlHvitt2022
Øyvind B. HaddelandGrønt2022
Heidi OlsenBlått2022

Valgkomitéens medlemmer velges for en periode på ett år.

Instruks for valgkomiteen ligger som vedlegg til Vedtektene.
Vedtektene ble sist endret og vedtatt i Generalforsamling 06.06.2018.

Sist oppdatert [19.08.2019]


 

Instruks for valgkomiteen i Akebakkeskogen Borettslag

  1. Valgkomiteen skal bestå av 4 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmer av styret kan ikke velges inn i valgkomiteen.
  2. Valgkomiteen skal ha en bred sammensetning, ha representanter fra begge kjønn og fortrinnsvis en representant fra hvert felt i borettslaget.
  3. Valgkomiteen fremmer forslag på kandidater til de verv som skal besettes ihht vedtektene. Valgkomiteen skal forvisse seg om at kandidatene er kjent med omfanget av arbeidet i de ulike verv.
  4. Valgkomiteen skal innstille på honorarer til Styret og Miljøutvalget.
  5. Valgkomiteen skal tilstrebe å sikre at alle felt i borettslaget er representert, samt ivareta ønsket om en lik kjønnsmessig fordeling blant de kandidatene som foreslås.
  6. Valgkomiteens innstilling bør foreligge senest 1 måned før Generalforsamlingen, og sendes ut sammen med øvrige sakspapirer.
  7. Valgkomiteens leder – eller en annen representant for valgkomiteen – møter på Generalforsamlingen.