Miljøutvalget

Felles epost-adresse til Miljøutvalget (MU): akebakkeskogen.miljoutvalg@gmail.com

NAVNFELT (HUSNR)VALGTKONTAKTINFORMASJON
Tone Wengård AlmoBlått2024 911 43 476
Therese EnbomGrønt2024
Martha SyvertsenHvitt2024
Morten Prytz FrivollRødt2024482 71 042

Varamedlemmer:

  • Blått felt: Marianne Freang Klomsæt
  • Grønt felt: Simen Markussen
  • Hvitt felt: Marte Horne
  • Rødt felt: Endre Stokseth

MU sine medlemmer velges for en periode på to år, mens varamedlemmer velges for ett år.

Retningslinjer for Miljøutvalget ligger som vedlegg til Vedtektene.
Vedtektene ble sist endret og vedtatt i Generalforsamling 06.06.2018.

Sist oppdatert [19.08.2019]


Retningslinjer for Miljøutvalget (MU) i Akebakkeskogen borettslag

Sammensetning
Miljøutvalget skal bestå av fire medlemmer – fortrinnsvis ett fra hvert felt i borettslaget.
Det skal også velges 2 varamedlemmer til utvalget.

Valg og funksjonstid
Medlemmene til utvalget nomineres av valgkomiteen og velges av Generalforsamlingen for to år av gangen. For å sikre kontinuitet i arbeidet skal medlemmene fortrinnsvis velges slik at 2 av medlemmene er på valg hver år.

Hvis alle felt ikke er representert i utvalget må MU utnevne en kontaktperson blant medlemmene for dette feltet. Medlemmer av miljøutvalget kan gjenvelges et ubegrenset antall ganger. Medlemmene skal aktivt bidra til å rekruttere nye medlemmer til utvalget.

Organisering
Utvalgets leder velges av Generalforsamlingen for ett år av gangen. Lederen for utvalget skal kalle inn til møter og påse at utvalget gjennomfører sine oppgaver i tråd med denne instruksen.

Rapportering
Miljøutvalget rapporterer til borettslages styre. Utvalgets leder har møterett på styremøtene.

Aktiviteter
Miljøutvalget skal normalt avvikle følgende aktiviteter: fotballturnering, høstdugnad, juletrefest, akedag og vårdugnad.
Utvalget skal utarbeide halvårsplaner for periodene august til januar og februar til juli. Halvårsplanene skal bestå av datoer for planlagte aktiviteter. Halvårsplanene legges fram for og godkjennes av styret henholdsvis i juni og desember. Når halvårsplanene er godkjent, skal de gjøres kjent for beboerne gjennom skriv – for eksempel i ”Styret informerer” og på borettslagets hjemmeside.
Miljøutvalget skal bestille containere til juletrær og til dugnader. For øvrig kan utvalget bestille containere i samråd med styreleder.
Miljøutvalget skal bestille feiing av gangveier og parkeringsplasser i forbindelse med vårdugnaden.

Informasjon
Miljøutvalget skal holde beboerne informert om hver enkelte aktivitet gjennom skriv, oppslag og via borettslagets hjemmeside. Miljøutvalget skal sørge for at informasjon om utvalget på borettslagets hjemmeside er oppdatert.

Økonomi
Miljøutvalget skal utarbeide budsjett for sitt arbeide. Dette budsjettet sendes Styret for godkjenning innen utgangen av november hver år. Dette beløpet skal dekke utgifter i forbindelse med aktivitetene og innkjøp av redskaper m.m. til de enkelte feltene. Eventuelle utgifter utover godkjent budsjett skal klareres med styret på forhånd.