Husordensregler

Gjeldende fra GF 05.06.2019


Husordensregler for Akebakkeskogen borettslag

§ 1

Husordensreglene skal sikre oss ro, orden og hygge i hjemmene – og et godt bomiljø. Leilighet eller fellesareal må ikke brukes slik at andre unødig sjeneres.

Hver enkelt andelseier og beboer er ansvarlig for at borettslagets husordensregler blir fulgt.

I kraft av å være andelseier er man forpliktet til å følge boligselskapets ordensregler, vedtekter og lovgivning for øvrig. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ordensreglene utgjør en del av pliktene i boligselskapet, og at brudd på disse anses som mislighold etter borettslagets vedtekter og borettslagsloven.

§ 2

Bråk og unødig støy fra leiligheten eller i uteområdet skal unngås.
Det skal i alminnelighet være ro fra kl. 22.30 – 06.00 hverdager, og kl. 23.00 – 08.30 helligdager.
Bruk av vaske/oppvaskmaskin og/eller annen tapping av mengder av vann skal ikke skje innenfor ovenfor angitte tidsrom hvis dette vil være til mulig sjenanse for naboer.

Musikkundervisning e.l. som kan påføre sjenanse for naboer, tillates bare etter godkjennelse fra styret og med samtykke fra evt. berørte naboer.

Ved fester eller selskapelige sammenkomster som forventer å kunne medføre sjenanse for naboer, skal berørte naboer forhåndsvarsles.

§ 3

Husholdningsavfall skal legges i anviste beholdere eller sekker som lukkes etter bruk.
Avfallet skal emballeres forsvarlig.
Større gjenstander er beboerne selv ansvarlig for blir fjernet.
Gjenstander skal ikke hensettes i søppelrommene, og det er alles ansvar å holde orden.
Søppelbeholderne skal alltid være lukket.
Avfall som det ikke er plass til i kassene, leveres til renovasjonskjørerne eller bortskaffes på annen forsvarlig måte.
Miljøanordninger som offentlige myndigheter og/eller styret anordner skal benyttes.

§ 4

Anskaffes markiser, leilighetsskillere o.a., er andelseieren ansvarlig for at det ikke oppstår fare eller sjenanse for andre.
Styret skal godkjenne oppsetting og utforming av markiser, leilighetsskiller o.l.
Leilighetsskiller skal være ens for hver husrekke.
Ulovlig oppsatte skilter, antenner e.a. kan pålegges revet.

§ 5

Motorkjøretøyer plasseres bare på steder som er avsatt til parkeringsplass.

Garasjene skal brukes til oppbevaring av kjøretøy, samt nødvendig tilbehør og rekvisita. Bruk av garasje som ikke er i tråd med dette kan føre til oppsigelse av plassen.
Det må hindres at barn benytter garasjetaket til lekeplass. (Fra tinglyst erklæring av 23.4.86).

Kjøring på gangveiene skal begrenses til nødvendig ferdsel.
Det er kun tillatt å kjøre frem til/stanse ved bolig ved nødvendig av- og pålessing.
Ved kjøring på gangveiene skal det kun holdes gangfart.
Bom ved innkjøring til de enkelte felt skal alltid lukkes etter enhver passering.
Parkering skal kun være av kortest mulig varighet.
Unødig tomgangskjøring/rusing av motoren er miljøfiendtlig og aksepteres ikke.
Bruk av gjesteparkeringsplassene skal kun skje av besøkende.

Brannfarlig vare skal ikke oppbevares i rom, eller på steder som benyttes som rømningsvei under brann; som korridor, trapper eller portrom. Brannfarlig gass må ikke oppbevares på loft, eller kjeller under bakkenivå.

§ 6

Teppebanking på balkongen må ikke forekomme hvor det er naboer under. Tørking av tøy må skje uten at det er til ulempe for naboene.

Borettslaget fellesområder kan ikke benyttes for parkering av campingvogner og bilhengere annet enn på tilvist plass og ikke som opplagsplass for båter, kanoer, kajakker o.l.

§ 7

Rundskriv, retningslinjer eller andre oppslag fra styret eller forretningsfører skal gjelde på samme vis som husordensreglenes bestemmelser. De til enhver tid gjeldende retningslinjer finner man på borettslagets hjemmeside, og andelseier plikter å holde seg orientert om dette.
Alle har plikt til å påse at husordensreglene blir fulgt og melde forsømmelser og/eller misbruk til styret.

§ 8

Ventilasjon
Det er montert ventilasjonsvifte i den enkelte leilighet. Ventilasjonsviften skal alltid være tilkoblet og i funksjon.
For å sikre godt inneklima, og for å hindre bygningsmessige skader, er den enkelte andelseier ansvarlig for å påse at ventilasjonsanlegget (motor og kanaler) til enhver tid fungerer tilfredsstillende. Feil eller mangler skal snarest meldes til styret eller den styret bemyndiger.

§ 9

Dyrehold

 1. Det er tillatt å holde hund eller katt.
  Alle dyreeiere er forpliktet til å la sitt dyr registrere hos borettslagets styre og skal til enhver tid ha påført sitt dyr et bånd/merke slik at eier kan identifiseres.
  Ved registrering av dyr forplikter dyreeieren seg – på forlangende – til å underskrive en erklæring om at vedkommende har gjort seg kjent med husordensreglenes bestemmelser for dyrehold og forplikter seg fullt ut å følge disse.
 2. Hunder skal alltid holdes i bånd inne på borettslagets område. Hunder skal føres ved foten. Husdyr forøvrig skal luftes under tilsyn og kontroll – uten at andre mennesker sjeneres.
 3. Dyreeiere er forpliktet til å fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate seg på området.
 4. Dyreeiere er ansvarlige og erstatningspliktige for enhver skade som deres dyr måtte påføre person eler eiendom i borettslaget.
 5. Dersom det kommer berettigede klager på beboers dyrehold kan styret, etter først å ha undersøkt saken med sikte på å oppnå minnelig ordning, kreve dyret fjernet fra leiligheten.
 6. Gyldig vaksinasjonsattest må forevises på styrets forlangende.
 7. Dyreeiere forplikter seg for øvrig til å følge de retningslinjer som gis ved informasjon etc. fra borettslaget.
 8. Brudd på ovennevnte bestemmelser blir å betrakte som vesentlig mislighold av husleiekontrakten.
 9. Ved gjentatte overtredelser har styret myndighet til å forlange dyret fjernet.

§ 10

Felling av trær og forandring av hageparsell/fellesarealer skal ikke finne sted uten forhåndsgodkjenning av styret. Berørte andelseiere skal varsles og har rett til å uttale seg før styret fatter vedtak. Styret vurderer hvilke andelseiere som anses som berørt i det konkrete tilfellet.

Andelseier plikter til enhver tid å beskjære trær/busker som er tilknyttet den enkelte andel, slik at dette ikke er til hinder for ferdsel og slikt at dette ikke forringer øvrige andelseieres lys og utsyn.
Ingen har adgang til å foreta endringer som kan resultere i økt sjenanse av noe omfang for naboer – uten at naboer har uttalt seg – og styret har godkjent dette.

I alminnelighet skal alle hekker og inngjerdinger rundt tomteparseller m.v. ikke ha større høyde og omfang enn at utsikt eller lys for naboer ikke hindres.
«Grensegjerder» (skillevegger/levegger) skal ikke ha større høyde enn 180 cm., og ikke større lengde enn 200 cm.  Godkjente arbeidstegninger skal benyttes.

Beskjæring eller felling av trær på fellesareal skal gjøres av fagperson på oppdrag fra styret.
Styret organiserer gjennomgang av borettslagets grøntarealer, og planlegging av eventuell felling/beskjæring/beplantning, ca. hvert 5. år. Ansvarlig for slik gjennomgang er ekstern fagkompetanse engasjert av styret. Samtlige andelseiere får ved gjennomgangen anledning til å komme med innspill og ønsker til felling eller beplantning.

Disse husordensreglene erstatter tilsvarende av 02.07.1997.
Fremlagt og godkjent i generalforsamling 05.06.2019.