Brev fra Rambøll ang. setningsmålinger/nivellement

Det vises til vedlagte brev mottatt fra Rambøll i går, og som skal være sendt ut til andelseiere i Akebakkeskogen 10A-93B. I forbindelse med Stamnettprosjektet v/ Oslo kommune, Vann – og avløpsetaten skal det utføres setningsmålinger og videobesiktigelse av de nærmeste bygg/eiendommer. Utvendige setningsmålinger foretas for å avdekke eventuelle bevegelser i bygningskroppen. Dette vil forebygge skader og gi grunnlag for kunne korrigere anleggsdriften. Samtidig vil eventuelle årsaker til skader som påføres av byggeprosjektet dokumenteres. 


I hovedtrekk vil det monteres 30mm ekspansjonsbolter med diameter 10mm, og boltene har syrefast metallfarge som er lite synlig på bygget. 


Montering- og innmåling av bolter har oppstart mandag 8. november 2021, og eventuelle reservasjoner mot monteringen av bolter må meldes Rambøll snarest. 


På bakgrunn av kort frist for reservasjon, formidler styret dette til samtlige per epost og på borettslagets hjemmeside, slik at vi sikrer oss at flest mulig blir gjort kjent med dette. Det er etter styrets syn heller fordeler enn ulemper å få montert og innmålt boltene. Dette av hensyn til dokumentasjon i tilfellet skader underveis i prosjektet. Ved eventuell reservasjon kan man i ettertid risikere å bli møtt med at man i forkant reserverte seg, og manglende dokumentasjon og avvist krav som følge av dette. 

Med vennlig hilsen 

Akebakkeskogen borettslag