Aktivitetsplass

18.06.2020
GF besluttet at plan om aktivitetsplass skal realiseres. På GF oppfordret vi beboerne til å komme med innspill. Vi forsøker å lytte til alle sine innspill og veie de ulike ønsker opp mot hverandre, og balansere det opp mot budsjettrammen og føringer som er satt i samarbeid med styret. Som bla valg av materiale og farger som glir inn i miljøet, og ønske om å minimere gravingen. Samt at vi vil velge elementer som treffer målgruppen, og etter beste evne fastholde at intensjonen er å etablere en møteplass på tvers av generasjoner, som fremmer fysisk og psykisk helse og trivsel for beboerne og styrker samholdet. Alle har i dag fått et spørreskjema i sin postkasse hvor man også kan vedlegge andre kommentarer/innspill. NB kort frist, fredag, pga ferie tid. Vi vil gjør så godt vi kan med å få til en aktivitetsplass hvor vi ikke skal grave mer enn nødvendig. + At plassering av elementene forsøkes å gjøre så hensiktsmessig som mulig i terrenget, med mål om å finne gode løsninger for å oppfylle alle de strenge kravene om sikkerhets-soner rundt elementene, og samtidig bevare så mye som mulig av vegetasjonen som styret, Miljøutvalget og grøntplanen for borettslaget er opptatt av. Det er kun en liten del av arealet mellom blått felt og grusveien som planlegges brukt til aktivitetsplass. Selvfølgelig vil vi unngå graving i nærheten av furu trærne. Enighet om at den flateste, åpne dele av området er det man planlegger å bruke i hovedsak. Og plassering av elementene er planlagt i samråd med kompetansen til firmaene som har vert på befaring, og styret, som vi i hele prosessen har hatt tett dialog med, og oss i miljøutvalget, – hvor vi alle etter beste evne forsøker å løse det best mulig. Forbehold om nøyaktig plassering er pga viss det dukker opp berg/store steiner, så må plassering justeres. Har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med feltet sin representant i MU. Se nettsiden til borettslaget for kontaktinfo.

Mvh oss i MU