Valgkomitéen

NAVNFELT (HUSNR)VALGT
Bjørg Thorvik HelgenRødt2019
Agathe Backer-GrøndahlHvitt2019
Helga AasdalenGrønt2019
Heidi OlsenBlått2019

Valgkomitéens medlemmer velges for en periode på ett år.

Retningslinjer for valgkomité

  1. Valgkomitèen skal bestå av 4 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmer av styret kan ikke velges inn i valgkomitèen.
  2. Valgkomitèen skal ha en bred sammensetning, ha representanter fra begge kjønn og fortrinnsvis en representant fra hvert felt i borettslaget.
  3. Valgkomitèen fremmer forslag på kandidater til de verv som skal besettes ihht vedtektene. Valgkomitèen skal forvisse seg om at kandidatene er kjent med omfanget av arbeidet i de ulike verv.
  4. Valgkomitèen skal innstille på honorarer til Styret og Miljøutvalget.
  5. Valgkomitèen skal tilstrebe å sikre at alle felt i borettslaget er representert, samt ivareta ønsket om en lik kjønnsmessig fordeling blant de kandidatene som foreslås.
  6. Valgkomitèens innstilling bør foreligge senest 1 måned før Generalforsamlingen, og sendes ut sammen med øvrige sakspapirer.
  7. Valgkomitèens leder – eller en annen representant for valgkomitèen – møter på Generalforsamlingen.