Valgkomitéen

Valgkomité 2017-2018

Medlem Vara(et år) Felt
Agathe Backer-Grøndahl (2019)   Rødt
Ketil Rakkestad (2019) Hvitt

Retningslinjer for valgkomité

1.    Valgkomiteen skal bestå av 4 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmer av styret kan ikke velges inn i valgkomiteen.

2.    Valgkomiteen skal ha en bred sammensetning, ha representanter fra begge kjønn og fortrinnsvis en representant fra hvert felt i borettslaget.

3.    Valgkomiteen fremmer forslag på kandidater til de verv som skal besettes ihht vedtektene. Valgkomiteen skal forvisse seg om at kandidatene er kjent med omfanget av arbeidet i de ulike verv.

4.    Valgkomiteen skal innstille på honorarer til Styret og Miljøutvalget.

5.    Valgkomiteen skal tilstrebe å sikre at alle felt i borettslaget er representert, samt ivareta ønsket om en lik kjønnsmessig fordeling blant de kandidatene som foreslås.

6.    Valgkomiteens innstilling bør foreligge senest 1 måned før Generalforsamlingen, og sendes ut sammen med øvrige sakspapirer.

7.    Valgkomiteens leder – eller en annen representant for valgkomiteen – møter på Generalforsamlingen.